Regulamin sklepu internetowego

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym sklep.kryniczanka.pl Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 334).

 1. Sprzedawcą jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy-Zdroju (33-380), ul. Nowotarskiego 9/4, NIP: 7340010604, REGON: 491900275. Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: sklep@kryniczanka.pl Tel: +48 18 473-83-32
 2. Klient, korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami, oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów i dóbr osobistych innych podmiotów.
 3. Klient powinien korzystać ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy.
 4. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych oraz działanie polegające na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.
 5. Zabronione jest przez Klienta korzystanie ze sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonych urządzeń lub oprogramowania.
 6. Sprzedawcy przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe prawo do treści umieszczonych na stronie internetowej, w szczególności do zdjęć, grafiki czy layout-u.
 7. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do złożenia zamówienia lub utworzenia Konta.

PRODUKTY

 1. Informacje o oferowanych przez Sklep Internetowy do sprzedaży Produktach zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Do przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest:
 • posiadanie urządzenia końcowego (komputer lub inne urządzenie multimedialne) z dostępem do Internetu;
 • posiadanie przeglądarki internetowej z obsługą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie cookies,
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Złożenie zamówienia możliwe jest po uprzedniej rejestracji po założeniu konta lub bez rejestracji po podaniu niezbędnych danych do zrealizowania zamówienia.
 2. W przypadku założenia konta, Klient ma możliwość korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego takich jak:
 • wprowadzania, edytowania lub usuwania danych, w tym adresów dostawy;
 • składania zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;
 • tworzenia listy zakupów;
 • przeglądania historii zamówień;
 • zamówienia i rezygnacji z zamówienia newslettera;
 • korzystania z kodów rabatowych; 
 1. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po wyborze na stronie głównej Sklepu internetowego zakładki „Moje konto - Ustawienia konta” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego. 
 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest bezpłatna i świadczona przez czas nieokreślony.
 2. Podczas rejestracji Konta Klient wypełnia formularz rejestracyjny. Warunkiem rejestracji Konta jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na treść Regulaminu. Jest to niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym za pośrednictwem Konta, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta.
 3. Do Konta Klient loguje się podając Login oraz Hasło. Konto jest zabezpieczone hasłem nadawanym indywidualnie przez Klienta.  Hasło powinno zawierać przynajmniej 6 (sześć znaków). Aby było silniejsze, należy użyć małych i wielkich liter, cyfr oraz znaków takich jak: ! " ? $ % ^ & ) .
 4. Na podany adres poczty elektronicznej, Sklep potwierdza dokonanie rejestracji Konta. Z tą chwilą umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta.
 5. Klient jest uprawniony do żądania usunięcia konta, w każdym czasie. W tym celu powinien się skontaktować ze Sprzedawcą pod nr telefonu +48-18-473-83-32 lub mailowo sklep@kryniczanka.pl lub przez formularz znajdujący się na stronie internetowej sklepu. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu żądania, co oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
 6. Klient może zostać pozbawiony Konta lub Sprzedawca może ograniczyć jego dostęp do zasobów Sklepu, w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient podał w trakcie rejestracji lub podczas składania zamówienia nieprawdziwe dane lub naruszające prawa osób trzecich, dopuścił się zachowań niezgodnych z przepisami prawa lub ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego, w szczególności naruszył dobre imię innych klientów sklepu internetowego lub Sprzedawcy, nie przestrzegał przez Klienta postanowień Regulaminu, korzystał przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, przesłał  lub umieścił w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 7. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako: zaprzestanie prowadzenia Sklepu Internetowego, zmiana sposobu świadczenie usług, z uwagi na względy techniczne lub  technologiczne, które uniemożliwiają świadczenie usług przez Sprzedawcę, jak również na wskutek zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

 

ZAMÓWIENIA

 1. Klient może dokonać zakupu Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie Zamówienia. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży na warunkach określonym w Regulaminie.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Ceny produktów dostępnych w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i są wartościami brutto. Cena może być wyrażona w innej walucie niż złoty polski. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
 5. Całkowita wartości zamówienia jest każdorazowo podawana bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostawy towaru.
 6. Klient jest zobowiązany do zapłaty za złożone zamówienie z góry..
 7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia złożonego przez Klienta.
 8. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep Internetowy przyjęcia złożonego zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia umowy. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na podany adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia).
 10. Klient powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia Produktu w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania złożenia zamówienia przez Sklep. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana do Klienta.
 11. W przypadku braku w magazynie Sprzedawcy zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta. W takim przypadku zamówienie jest anulowane a dokonane płatności zwracane na rzecz Klienta.
 12. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

 

PŁATNOŚCI

 1. Sklep przewiduje następujące formy płatności:
  1. Przelew online lub karta płatnicza - za pośrednictwem serwisu operatora płatności przy wykorzystaniu usługi „szybkich przelewów” oferowanych przez poszczególne banki lub przy wykorzystaniu obsługiwanych kart płatniczych
  2. Przelew zwykły - przelew bankowy lub pocztowy kierowany na rachunek bankowy Sprzedawcy indywidualnie wskazane Klientowi.
 1. Płatności online realizowane za pośrednictwem platformy płatniczej: Shoper Płatności Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Przelew online oraz karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej płatności lub – w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności.

Płatności online 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA

 1. Dostawa towarów możliwa jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Na stronie internetowej Sklepu Internetowego zawarta jest informacja o liczbie dni roboczych w ciągu których nastąpi wysłanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja stanowi orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy) do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta.
 3. Jeżeli Klient nabył wiele produktów w ramach jednego zamówienia, a Produkty te mają inny czas wysyłki, zostaną one dostarczone łącznie po skompletowaniu całości zamówienia tj. w najdłuższym z podanych czasów wysyłki poszczególnych Produktów.
 4. Sprzedawca informuje na stronie Sklepu o czasowych ograniczeniach w dostarczaniu Produktu przed zawarciem Umowy.
 5. Dostawa produktów realizowana jest za pośrednictwem wyspecjalizowanych przewoźników. Sprzedawca informuje Klientów, który z przewoźników dostarczy przesyłkę wraz z linkiem do śledzenia jej etapów drogą elektroniczną.
 6. Klient, który jest Konsumentem, powinien dokonać sprawdzenia stanu opakowania przesyłki lub gdy to jest możliwe - stanu Produktu, niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę np. kuriera, aby ten spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mogących powstać w transporcie, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę.
 7. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem, ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi ze sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.
 8. Klient, który nie jest Konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę np. kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsumentem jest osoba fizyczna, korzystająca za Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio  jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 3. W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w dowolnej formie przewidzianej prawem, w szczególności może wysłać pisemne oświadczenie na adres Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@kryniczanka.pl
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może również złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza jest
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów, umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu towaru bezpośrednio ponosi Konsument.
 8. Zwracane towary należy odesłać na adres Sprzedawcy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikający z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenie oferowany przez Sklep.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 11. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat związanych z tym zwrotem.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Konsumenta środków, do chwili zwrotu towaru lub przedłożenia przez Konsumenta potwierdzenia odesłania towaru na właściwy adres, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Klient może odstąpić od zakupu wszystkich lub wybranych produktów, z zastrzeżeniem, że w przypadku kiedy Produkt sprzedawany jest jako komplet, zestaw lub pakiet – odstąpienie możliwe jest w stosunku do całego kompletu, zestawu czy pakietu.
 15. Zwrot Produktu zakupionego w promocji, w której warunkiem przyznania rabatu był zakup więcej niż jednego Produktu oznacza odstąpienie od Promocji i jest możliwy pod warunkiem zwrotu wszystkich Produktów, których łączny zakup uprawniał do skorzystania z Promocji.
 16. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, gdy:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca sprzedaje towary nowe oraz wolne od wad. Produkty prezentowane w Sklepie mogą być wyrobami , do których wytworzenia używane są surowce, które wpływają na ostateczny wygląd Produktów i mogą powodować niewielkie różnice w zakresie wywołanym właściwościami tych surowców (m.in. kolor). Różnice wynikające z opisanych w niniejszym punkcie właściwości Produktu nie stanowią podstawy reklamacji. Nie wpływa to na przysługujące Konsumentowi prawo odstąpienia od Umowy.
 2. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację w szczególności w przypadku, niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także w przypadku, gdy działania podejmowane przez Sprzedawcy są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Reklamacja może być zgłoszona pisemnie na adres Sprzedawcy, lub drogą e-mailową na adres reklamacje@kryniczanka.pl lub składając jednoznaczne oświadczenie w innej formie.
 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało dane umożliwiające zidentyfikowanie zamówienia oraz informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady ( np. wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz  podanie danych kontaktowych składającego reklamację. Podanie ww. informacji przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Niepodanie  danych w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.
 5. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków uniemożliwiających prawidłowe rozpatrzenie reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy Produktu, wraz ze złożeniem reklamacji Klient powinien złożyć Produkt podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania zakupu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, w tym poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
 2. Udostępnienie przez zarejestrowanego Klienta danych osobowych w postaci imienia, nazwiska lub nick’u w jego profilu publicznym oraz zamieszczenie recenzji przy użyciu konta oznacza wyrażenie zgody na udostepnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta oraz sa to dane prawdziwe i aktualne.

 

NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z poz. 344).
 2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej wysyłana jest informacja w formie e-mail. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 3. Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny zmienić adres e-mail na który jest wysłany Newsletter lub zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący.
 4. Szczegółowe informacje na temat wyrażenia i cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera znajdują się w Polityce Prywatności.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie powiadomiony przez umieszczenie informacji na stronie kryniczanka.pl lub e-mailowo w przypadku Klientów, którzy założyli Konto Klienta w Sklepie internetowym.
 5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 8. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem kryniczanka.pl pobrać go oraz sporządzić jego wydruk.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej w dniu 2 listopada 2020 r.

  

Zał. Nr 1 do Regulaminu

 

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ­­_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Numer zamówienia/ nazwy produktów: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Data zakupu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

Dane do dokonania zwrotu zapłaconej ceny:

Imię i nazwisko _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Rachunek bankowy nr:   _ _    _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _    _ _ _ _  _ _ _ _    _ _ _ _

Numer telefonu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

 

Uwagi dotyczące Produktu:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

miejscowość, data                                                                   podpis Konsumenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl